मंगलवार, 11 जनवरी 2011

प्रथम बैठक : मातृ शक्ति हापी वैली

AiKla BaartIya maarvaaD,I maihlaa sammaolana
jaInkIMga hOpIvaOllaI SaaKa : maoGaalaya
                                         raYT/Iya AQyaxaa                                       
   EaImatI ismata caocaanaI
                                 p`antIya AQyaxaa                                
EaImatI puYpa bajaaja  
SaaKa AQyaxaa
EaImatI caMda Aga`vaala
ivaiSaYT AtIiqa sadsyaaeM :
P`aantIya AQyaxaa
puYpa bajaaja
P`aantIya kaya-karI AQyaxaa
AaSaa jasarasairyaa
             p`antIya inavaa-icat AQyaxaa              
EaImatI rItU Aga`vaala
P`aantIya kaoYaaQyaxaa
snaohlata jalaovaa
P`aantIya sahsaicava
cand`klaa Samaa-
jaInkIMga hOPpIvaOllaI  SaaKa sadsyaaeM
caMda Aga`vaala
sauSaIlaa gauPta
snaohlata gauPta
mamata gauPta
sauima~a maMgala
maMjaU maMgala
sauSaIlaa ibarlaa
saunaIta Agarvaala
rMjaU Agarvaala
jyaaoit Agarvaala
rMjanaa maMgala
ibambalaa
saraoja Agarvaala
raiganaI
jyaaoit Agarvaala
SaaMit dovaIकोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें